Przekaż darowiznę na remont
wspieram
      

Polityka Prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

stan na dzień 1 lutego 2023 roku

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami nałożonymi przez obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności odwiedzających i korzystających ze strony, dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: boromeuszki@przedszkole.kepno.pl

 

Definicje:

Administrator – Przedszkole z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza, ul. Kościuszki 17, 63-600 Kępno, NIP: 6191576730, e-mail: boromeuszki@przedszkole.kepno.pl tel: 062-78-226-38

Dane  osobowe – informacje  o  osobie  fizycznej  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,  kulturową  lub  społeczną  tożsamość,  w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://przedszkole.kepno.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

CZYJE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Zbieramy dane osobowe:

 • użytkowników naszej strony internetowej;
 • dzieci i opiekunów prawnych podczas wykorzystywania elektronicznego formularza zapisu - rekrutacji,
 • kandydatów do pracy,
 • osób upoważnionych do odbioru dzieci w placówki.

 

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE?

 • podczas wypełnienia formularza rekrutacyjnego na stronie.

 

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE I PRZETWARZANE?

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • wykształcenie,
 • miejsce pracy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu, adres zamieszkania,

 

CELE, DLA KTÓRYCH SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do określenia podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych będzie zazwyczaj jedna z następujących okoliczności:

 • udzielona zgoda,
 • wykonywanie i realizacja zawartej umowy,
 • uzasadniony interes prawny.

 

Jeśli należą Państwo do grona dzieci/podopiecznych uczęszczających do przedszkola lub są Państwo ich rodzicami/opiekunami prawnymi, to:

 1. Przetwarzanie danych osobowych dzieci/podopiecznych przyjętych do przedszkola oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających zwłaszcza z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz przepisów dotyczących prowadzenia przez niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 2. Przedszkole przetwarza również dane w celach niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 3. Przetwarzanie danych osobowych dzieci/podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku ze złożeniem wniosku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zakres danych osobowych pozyskiwanych we wniosku wynika ustawy - Prawo oświatowe, statutu Przedszkola, a także innych aktów prawnych określających proces prowadzenia, nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Dane osobowe dzieci/podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w pewnych sytuacjach mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Jeśli są Państwo upoważnieni do odbioru dzieci/podopiecznych z Placówki, to:

 1. Państwa dane przetwarzamy w celu w celach niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom/podopiecznym oraz identyfikacji Państwa osoby.
 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy lub współpracy, to:

 1. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy o pracę lub mianowania na podstawie ustawy - Karty Nauczyciela, Ustawy - Kodeks pracy w zakresie określonym w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie § 4;
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 3. Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych.

 

Oprócz sytuacji wymienionych w § 3 możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania danych.

W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, będziemy przetwarzać:

 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy,
 • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

Ponadto, Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • prowadzenia korespondencji,
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe mogą być przekazywane - udostępniane, w szczególności na zlecenie Administratora w celu:

 • świadczenia usług IT,
 • hostingu,
 • obsługi księgowej i kadrowej,

Dane osobowe mogą mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione także odpowiednim organom.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

POLITYKA COOKIES

stan na dzień 1 lutego 2023 roku

 

1. Definicje:

Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza, ul. Kościuszki 17, 63-600 Kępno, NIP: 6191576730, e-mail: boromeuszki@przedszkole.kepno.pl tel: 062-78-226-38

Serwis/strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://przedszkole.kepno.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

2. Polityka prywatności:

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały wyjaśnione w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://przedszkole.kepno.pl/polityka-prywatnosci-5.html

 

3. Z jakich plików cookies korzysta nasza strona?

Nasza strona wykorzystuje tylko podstawowe cookies, czyli cookies sesyjne. Są to informacje umożliwiające podtrzymanie sesji użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.

 

4. Postanowienia końcowe:

Polityka cookies będzie każdorazowo aktualizowana w ciągu 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Ta strona korzysta z podstawowych ciasteczek (cookies). Polityka prywatności i cookies OK